Rozwody

Na mocy ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, małżonkowie mogą wnieść do sądu pozew o rozwód. Jako adwokat zajmuję się reprezentowaniem małżonka przed Sądem w tej sprawie. Oferuję swoją pomoc w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego oraz sporządzania pism procesowych w sytuacjach spornych. Zajmuję się także między innymi alimentami, ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich oraz ustaleniem ojcostwa.

Sprawy rozwodowe i postępowanie sądowe

Formami ustania małżeństwa są: śmierć, uznanie za zmarłego oraz rozwód. Ten ostatni może zostać orzeczony tylko wtedy, kiedy sąd uzna całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, niezależnie z jakiego powodu. Za trwały i całkowity rozpad uznaje się sytuację, w której nie widzi się szans na powrót małżonków i ponowne, wspólne życie. Chodzi tutaj o ustanie więzi uczuciowej/psychicznej/emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. W przypadku wniesienia pozwu o rozwód z winy jednego z małżonków, pomocna może okazać się obecność adwokata. O winie męża lub żony może przesądzić:

 • nadużywanie alkoholu i innych używek,
 • porzucenie i zdrada,
 • zaniedbanie potrzeb rodziny,
 • przemoc.

Istnieją również negatywne przesłanki rozwodu, na które żaden adwokat nie ma wpływu. Według ustawy, sąd nie zgodzi się na ustanie małżeństwa, gdy:

 • z pozwem wystąpiła tylko osoba winna rozpadowi małżeństwa,
 • na skutek rozstania ucierpią małoletnie dzieci małżonków oraz ich dobro,
 • ustanie małżeństwa byłoby sprzeczne z normami społecznymi (na przykład w sytuacji, gdy jeden z małżonków choruje i ustanie małżeństwa byłoby społecznie niewłaściwe).

Dowodami w rozwodach mogą być:

 • zapis audiowizualny,
 • fotografie,
 • wiadomości tekstowe,
 • obdukcje i inne opinie medyczne,
 • dokumenty wskazujące na winę jednego z małżonków, w tym także notatki policyjne.